Strokovni posvet o preseganjih stigme in predsodkov na vseh ravneh zdravstvene obravnave MSM in oseb s hivom ter smernice za novo Strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s hivom

10. junij 2015

Partnerski projekt Odziv na hiv
V uvodu je sociolog Miha Lobnik iz Društva informacijski center Legebitra predstavil partnerski projekt ODZIV NA HIV, v katerem sodelujejo nevladne organizacije in uradne medicinske institucije. Na posvetu so sodelovali tudi predstavniki partnerske organizacije iz Norveške, ki so pripomogli k temu, da je ta projekt zaživel.

Vabilo Vloga medicinskih sester pri oskrbi oseb, ki živijo s hivom, in skupin MSM na vseh ravneh zdravstvenega sistema

11. november 2015

Program Vloga medicinskih sester pri oskrbi oseb, ki živijo s hivom, in skupin MSM na vseh ravneh zdravstvenega sistema

11. november 2015

Gradiva

Vloga medicinskih sester pri zdravstveni oskrbi oseb, ki živijo s hivom

Jolanda Munih, prof. zdr. vzg., Vera Grbec Simončič, dipl. m. s.

Povzetek strokovnega posveta

V uvodu je sociolog Miha Lobnik iz Društva informacijski center Legebitra povedal, da so od februarja letos pa do konca oktobra v društvenih prostorih izvedli 278 testov, na terenu in v klubih pa 161 testov. Skupno torej 439 testov na hiv in spolno prenosljive okužbe. V okviru svetovanj o hiv in spolno prenosljivih okužbah so do konca oktobra izvedli več kot 500 ur spletnih pogovorov ter svetovali 170 uporabnikom na MSM portalih. Opravili so 24 osebnih in 39 telefonskih svetovanj, 35 svetovanj po elektronski pošti ter 17 svetovanj na mobilnih aplikacijah. Ustanovljene so bile podporno-svetovalne skupine za osebe, ki živijo s hivom. Redna srečanja se vrstijo v varnih prostorih partnerskih organizacij.

Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje z Ministrstva za zdravje je izpostavila, da to področje potrebuje več podpore in strukturnega, finančnega dela. V Sloveniji obstajajo kompetentne nevladne organizacije, ki so preko Norveških finančnih skladov pripravile razpis, v sodelovanju z medicinsko stroko in uporabniki, in sedaj program skrbno izvajajo. Tudi današnje izobraževanje je del tega projekta in delo medicinskih sester in tehnikov je izrednega pomena. V Sloveniji hiv uspešno obvladujemo. Vsako leto se na novo okuži med 40 in 50 oseb. Kljub inventivni promociji testiranja, se ljudje še vedno prepozno odločijo za testiranje. Ključen razlog je stigmatizacija, na kar opozarjajo nevladne organizacije in zdravstveni delavci.

Darinka Klemenc, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je povedala, da je v strokovnem medicinskem krogu še vedno veliko stigmatizacije oseb, ki živijo s hivom. V tridesetih letih se je vseeno veliko spremenilo, vendar ta stigma še vedno obstaja. Tudi medicinsko osebje, ki se sooča z nalezljivimi boleznimi je stigmatizirano, včasih jih odrine na stran tudi delovno okolje, kolegi, sodelavci. Ocenjuje, da je znanje in izobraževanje na tem področju še vedno najpomembnejše, saj je strah pred okužbo manjši, ko so ljudje seznanjeni z dejstvi. Homofobija pa je v Sloveniji še vedno močna. Vloga medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov je pri pomoči ranljivim skupinam izrednega pomena, ker so 24/7 s pacienti.

Vera Grbec Simončič, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, je povedala, da je bil leta 1986 na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja sprejet prvi bolnik, okužen z virusom HIV. Strah, neznanje, nesigurnost in včasih tudi nepripljavljenost za delo z okuženimi so bili občutki, ki so bili takrat prisotni med zaposlenimi na današnjem oddelku za aids. Od takrat do danes so se razmere precej spremenile. Stik z okuženimi in njihovimi svojci so del našega vsakdana in naše sile so usmerjene  v strokovno in vestno izvajanje zdravstvene nege oseb, ki živijo s hivom. Na profesionalno obravnavo ne sme vplivati osebno nestrinjanje z načinom življenja posameznika in hiv okužba, istospolna usmerjenost, odvisnost od nedovoljenih substanc, brezdomstvo… Izpostavila je vlogo medicinskih sester in tehnikov pri ambulantni obravnavi pacienta, predstavila osnovne dejavnosti in posebnosti ter vlogo pri bolnišnični obravnavi pacienta.

Sledila je razprava o sodobni vlogi medicinskih sester in tehnikov pri preventivi, zdravljenju in podpori oseb, ki živijo s hivom, kjer so sodelovali: Jolanda Munih, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana; Đurđa Sima, predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana; Darinka Klemenc, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje.

V razpravi je bila posebna pozornost namenjena možnostih ustreznega izobraževanja medicinskega osebja, prenosu znanja skozi delovne procese, možnostih specializacije in pridobivanja specialnih znanj ter vprašanje širitev kompetenc medicinskih sester in tehnikov.

Na koncu posveta se je Miha Lobnik, vodja projekta ODZIV NA HIV zahvalil vsem za udeležbo in izpostavil: »Ko smo začenjali s projektom testiranja v skupnosti, je bilo najprej izpostavljeno, kdo bo jemal kri ponoči. In kolegica, ki je takrat sodelovala in je bila medicinska sestra, je odvrnila ´Seveda bom jaz kri vzela.´ in s tem rešila naše takratno najpomembnejše vprašanje. Dejstvo je, da brez vas, medicinskih sester in tehnikov, tudi nas ni v tej dejavnosti. Poleg tega se želim v imenu partnerstva ODZIV NA HIV javno zahvaliti medicinskim sestram in vsem, ki delate z ljudmi, ki živijo s hivom. In lahko rečemo, kako pomembno je vaše delo in kako zelo ga cenimo. Hvala vam.«