Slovar izrazov in uporaba jezika: Slovar primernejših izrazov ter nevtralne terminologije za delo z moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi ter osebami, ki živijo s hivom

Jezik lahko stigmatizira

Življenje s hivom ima za razliko od ostalih bolezenskih stanj poleg zdravstvenih in psiholoških tudi številne socialne posledice, ki lahko negativno vplivajo na kakovost življenja oseb s hivom. Jezik oblikuje prepričanja in lahko vpliva na vedenje ljudi, uporaba neprimerne terminologije in neprimeren način podajanja informacij javnosti pa povečujeta in reproducirata stigmo in ponotranjeno stigmo hiv pozitivnih posameznikov in posameznic, negativno v smislu preventive pa vplivata tudi na hiv negativne osebe, ki spadajo v eno od t.i. skupin z višjim tveganjem, tj. moške, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Zakaj nevtralna terminologija?

Uporaba ustreznega jezika nam lahko pomaga okrepiti preventivne napore in izboljšati njene rezultate. Uporabljati moramo jezik, ki spoštuje in opolnomoči posameznika ter afirmira njegov položaj v družbi. Izrazi naj bodo korektni, nestigmatizirajoči, izogibati se je potrebno podajanju vrednostnih sodb/ocen in (prikritemu) obsojanju (npr. spolne usmerjenosti in spolnih navad posameznikov in posameznic).

Jezik naj se uporablja na način, ki ne bo krivil hiv pozitivnih oseb za epidemijo (npr. okuženi s hivom virus najpogosteje prenese na drugo osebo v prvih mesecih po okužbi; namesto tega do prenosa virusa z ene osebe na drugo najpogosteje pride v prvih mesecih po okužbi).

Predlog nevtralne terminologije je zasnovan na osnovi naših izkušenj pri delu v skupnosti in priporočil UNAIDS-a.

Neprimerna raba

Bolnik / bolnica

V Sloveniji živi 600 bolnikov s hivom.

Priporočena raba

Oseba s hivom
Oseba, ki živi s hivom

V Sloveniji živi 600 oseb s hivom.

Hiv pozitivne osebe, ki prejemajo terapijo in nimajo posebnih težav zaradi hiva, so načeloma zdrave, to velja tudi za nekatere, ki ne prejemajo ARV. Beseda »bolnik« namiguje, da je oseba bolna, posledično nemočna, pasivna, žrtev, infantilizirana (drugi vedo, kaj je dobro zanjo), brez vpliva na svoje življenje in v podrejenem položaju do zdravnikov ter ostale družbe. To seveda ne velja za številne hiv pozitivne osebe, ki živijo brez zdravstvenih problemov, polno in produktivno življenje.

»Bolnik« naj se ne uporablja, razen za tiste osebe, ki se zdravijo bolnišnično, za ostale pa ne, saj ta beseda lahko implicira na nenehno stanje bolezni, kar je lahko zavajajoče in demoralizirajoče. V mislih je potrebno imeti vpliv te besede na samopodobo in ponotranjeno stigmo hiv+ oseb.

Neprimerna raba

Okuženi/okužena (s hivom)
Kužen/kužna

Število okuženih s hivom narašča. Oseba je najbolj kužna v času akutnega hiv sindroma.

Priporočena raba

Oseba s hivom
Oseba, ki živi s hivom

Število oseb s hivom narašča.
Največja verjetnost prenosa virusa je v obdobju akutnega hiv sindroma, ko je količina virusa v telesu največja.

Beseda stigmatizira hiv pozitivne osebe, saj namiguje, da so kužne, torej nevarne. Okužen → kužen → nevaren za družbo → socialna izolacija
Neprimerna raba

Okužba

Priporočena raba

-

Uporabljaj samo v medicinskem kontekstu, ko je primerno (npr. aids je zadnja stopnja okužbe s hivom, prejeli smo 45 novih diagnoz okužbe s hivom ...).
Tudi v medicinskem kontekstu je včasih možno to besedo zamenjati s kakšno drugo npr. "Življenje z okužbo je zaradi zdravil danes lažje kot nekoč" → "Življenje s hivom je zaradi zdravil danes lažje kot nekoč".

Neprimerna raba

Promiskuiteta, 
promiskuiteten/promiskuitetna

Priporočena raba

Več partnerjev/partnerk
Z več partnerji/partnerkami

Ima več partnerjev/partnerk.

Termin je obsojajoč in ponižujoč. Vsiljuje normativni način obnašanja in implicira, da je vedenje, ki odstopa od vrednot neke družbe, neprimerno.
Neprimerna raba

Tvegani spolni odnosi
Rizični seks

Priporočena raba

Nezaščiteni spolni odnosi
(Bolj tvegano vedenje)

Vsak spolni odnos predstavlja določeno stopnjo tveganja za prenos hiva, tudi tisti, ki jih posameznik ali posameznica ne doživlja kot tvegane. Zaradi izogibanja občutkom lažne varnosti tistih, ki svojega vedenja ne doživljajo kot tveganega, je potrebno uporabljati termin nezaščiteni spolni odnosi.

Neprimerna raba

Rizični dogodek

Priporočena raba

Dogodek z večjim tveganjem

Neprimerna raba

Skupine z bolj tveganim vedenjem, rizične skupine

Priporočena raba

Osebe z bolj tveganim vedenjem

Osebe, ki ne pripadajo tem skupinam, imajo lahko lažni občutek varnosti in posledično prakticirajo nezaščitene spolne odnose. Po drugi strani pa ni nujno, da se osebe, ki pripadajo eni od teh skupin, npr. MSM, bolj tvegano obnašajo (npr. monogamni MSM).

Ne sme se enačiti MSM in istospolno usmerjenih moških. Namesto o skupinah z bolj tveganim vedenjem je bolj smiselno govoriti o posameznikih z bolj tveganim vedenjem.

Neprimerna raba

Ranljive skupine

Priporočena raba

-

Uporaba termina ni zaželena, saj nakazuje pasivnost in nemoč posameznikov, ki naj bi tem skupinam pripadali.
Neprimerna raba

Splošna populacija vs. skupine

Priporočena raba

-

Ločevanje na splošno populacijo in skupine z večjim tveganjem/ciljne skupine/ranljive skupine ni zaželeno, saj implicira, da osebe, ki naj bi pripadale določenim skupinam, niso del splošne populacije. To lahko povzroči lažen občutek varnosti pri osebah, ki se ne identificirajo kot del teh skupin, po drugi strani pa lahko vodi do napačnega sklepa, da je pripadnost eni od teh skupin, ne pa vedenje, dejavnik pri prenosu hiva.
Neprimerna raba

HIV/aids

Test na HIV/aids. HIV/aids preventiva. Življenje s HIV/aidsom. Osebe, ki živijo s HIV/aidsom.

Priporočena raba

hiv
aids

Test na hiv. Hiv preventiva. Življenje s hivom. Osebe, ki živijo s hivom

Zaradi destigmatizacije in detabuizacije hiva in oseb, ki živijo s hivom, uporabljaj kontekstu primerno, v izogib zamenjavi hiva in aidsa. Uporabljaj hiv, razen v primeru ko govorimo specifično o aidsu – zadnji stopnji okužbe s hivom.
Neprimerna raba

HIV virus, virus HIV

Priporočena raba

hiv

»V« v hiv je okrajšava za virus, dodatna beseda virus je odveč.
Neprimerna raba

Prostitucija,
prostitut/prostitutka

Priporočena raba

Seksualno delo, seksualna delavka/seksualni delavec

Neprimerna raba

Varen seks

Priporočena raba

Varnejši seks

Vsak spolni odnos predstavlja določeno stopnjo tveganja za prenos hiva (in drugih spolno prenosljivih okužb).

Neprimerna raba

Transseksualne osebe

Priporočena raba

Transspolne osebe

Termin transspolnost uporabljamo kot neizključevalni termin za vse osebe katerih spolna identiteta ni v skladu s spolom, ki je osebi bil pripisan ob rojstvu, ter ne zahteva podatkov o telesnih potrditvah spola za afirmacijo te identitete. Transseksualne osebe sodijo pod krovni termin transspolnosti.

Neprimerna raba

Enačenje istospolno usmerjenih z moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM)

Priporočena raba

Istospolno usmerjeni ≠ MSM

Vsi MSM se ne identificirajo kot istospolno usmerjeni, vsi istospolno usmerjeni moški pa ne prakticirajo spolnih odnosov in jih zato ne moremo identificirati kot MSM.

Neprimerna raba

Skupina MSM

Največji porast okužb s hivom je v skupini MSM

Priporočena raba

MSM

Največji porast okužb s hivom je med MSM

Uporabljaj MSM (ne pa populacija/skupina MSM, ker vsi MSM ne prakticirajo spolnih praks, zaradi katerih so izpostavljeni hivu). Posploševanje stigmatizira vse MSM.

Neprimerna raba

Telesne tekočine

HIV se prenaša s telesnimi tekočinami.

Priporočena raba

Specificiraj telesne tekočine

HIV se prenaša s krvjo, spermo, materničnim mlekom in vaginalnimi izločki.

Priporočljivo je v tekstu natančno pojasniti, v katerih telesnih tekočinah je količina virusa dovolj velika za prenos okužbe, v izogib nepotrebnemu strahu.

Neprimerna raba

Bolj odgovorno obnašanje

Promovirati je potrebno bolj odgovorno obnašanje.

Priporočena raba

Manj tvegano obnašanje

Promovirati je potrebno manj tvegano vedenje.

Izogibati se je potrebno pokroviteljskemu odnosu. Ciljna publika preventivnih sporočil namreč niso neodgovorni otroci.
Neprimerna raba

Bolj odgovorno obnašanje

Promovirati je potrebno bolj odgovorno obnašanje.

Priporočena raba

Hiv pozitivne osebe, ki svojega statusa ne poznajo, lahko v primeru spolnih odnosov brez kondoma, hiv prenesejo na druge.

Pri uporabi besede »ogrožati« se lahko ustvari vtis, da osebe s hivom predstavljajo grožnjo za svoje okolje.

Avtorja slovarčka sta Mitja Ćosić in Miran Šolinc.