Izobraževalni videi

Preseganje stigme pri obravnavi hiva/aidsa v zdravstvenem sistemu

Preseganje stigme pri zdravljenju in preventivi hiv/aidsa

Dr. Janez Tomažič je govoril o preseganju stigme pri zdravljenju in preventivi HIV/aidsa. Izpostavil je klinični vidik oseb s hivom, kjer največja težava ni v sami bolezni in zdravljenju, ampak v stigmi, ki jo življenje s HIV prinaša.

Preseganje stigme pri obravnavi hiva/aidsa v zdravstvenem sistemu

Preseganje stigme pri zdravljenju in preventivi hiv/aidsa

Dr. Janez Tomažič je govoril o preseganju stigme pri zdravljenju in preventivi HIV/aidsa. Izpostavil je klinični vidik oseb s hivom, kjer največja težava ni v sami bolezni in zdravljenju, ampak v stigmi, ki jo življenje s HIV prinaša.

Kako delujejo predsodki, stereotipi in stigma?

Dr. Metka Mencin Čeplak je predstavila družboslovni vidik predsodkov in stigme, kjer je socialna kategorizacija samoumeven proces kjer gre za vzpostavljanje in ohranjanja družbenega reda in razmerji moči. Tarča negativnih predsodkov so pogosto marginalizirane skupine. Stigma se nanaša na posameznikove lastnosti, pripadnosti, ki so negativno vrednotene znotraj določenega družbenega reda. Stigma ima svojo zgodovino, ki presega individualno.

Kako postopno zgraditi GLBT osebam prijazno zdravstveno okolje? Kako brez vrednostnih sodb obravnavati osebe s tveganim spolnim vedenjem?

Dr. Boštjan Mlakar je izpostavil, da homofobija v zdravstvu obstaja; ogromno je subtilne homofobije, ki se je zdravstveni kader ne zaveda. Že v proces izobraževanja, kjer veljajo heteronormativni standardi, je potrebno vnesti zavedanje o LGBT-osebah. Pomembno je, da zdravstveno osebje kaže odprt odnos do LGBT pacientov. Moraliziranje in grajanje rizičnega spolnega življenja posameznika je kontraproduktivno, saj povečuje razdaljo med zdravstvenim delavcem in pacientom.

Jezik kot sredstvo odziva proti stigmi zaradi HIV/aidsa

Mag. Miran Šolinc je predstavil aktualizirano terminologijo na področju LGBT in HIV/aids.

Norveška LGBT organizacija v boju proti stigmi zaradi hiv/aidsa

Rolf M. Angelvedt iz Norveškega inštituta za zdravje LGBT oseb je predstavil delo norveške organizacije Gay and Lesbian Health Norway, ki je bila ustanovljena 1983. Norveške LGBT organizacije uporabljajo holistični pristop, ki vključuje preventivo in ozaveščanje o HIV, alkoholu, drogah, duševnem zdravju in ostalih dejavnikih.

Dobro počutje in pravičnost – novi paradigmi v javnem zdravju

Evita Leskovšek je predstavila novi paradigmi v javnem zdravju. Dobro počutje ima neposreden vpliv na zdravstvene indikatorje in ekonomski status in je pomemben element razvoja populacije in njenih skupin

Strokovna razprava o uspehih in izzivih na področju preventive hiv v Sloveniji v obdobju 2010-2015, vezana na Strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s hivom/aidsom

Razprava je v obliki razširjene komisije za AIDS potekala v okviru projektnega partnerstva Odziv na hiv. Nastali posnetki strokovnih predavanj so prvi video zapis tovrstne tematike v Sloveniji.  

Strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s hivom/aidsom za obdobje 2010-2015

Mojca Gobec, predsednica Komisije za AIDS in generalna direktorica Direktorata za javno zdravje pri Ministrstvu za zdravje, je predstavila strukturo in izvajanje Strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV/aidsa za obdobje 2010-2015. Za uspešno obvladovanje epidemije HIV je prioriteta varna spolnost in uporaba kondoma. Potrebno bo tudi uvajanje novih pristopov pri odkrivanju HIV/aids in zagotavljanje ustreznih finančnih sredstev.

Rezultati raziskave o spolnem vedenju slovenskih srednješolcev v obdobju 1996–2012

Dr. Bojana Pinter iz Ginekološke klinike UKC Ljubljana je predstavila rezultate raziskave Spolno vedenje slovenskih srednješolcev v obdobju 1996 – 2012.

Rezultati raziskave o uporabi novih psihoaktivnih snovi

Mina Paš, Združenje Drogart je v okviru problematike spolno prenosljivih bolezni predstavila rezultate Raziskave o uporabi novih psihoaktivnih snovi. Uporaba novih drog se povečuje predvsem pri seksu pod vplivom drog (chemsex), še posebej med MSM in seksualnimi delavci in delavkami.

Molekularna epidemiologija in ocena primerov okužbe s hivom

Maja Lunar iz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo UL je predstavila oceno deleža incidenčnih primerov okužbe s HIV med novoodkritimi bolniki v Sloveniji. Prvi prijavljen primer aidsa v Sloveniji je bil prijavljen junija 1986, do konca maja 2015 pa je bilo 706 odkritih primerov aidsa.

Predstavitev rezultatov Centra za testiranje v skupnosti

Miha Lobnik, Društvo informacijski center Legebitra je predstavil podatke o projektu o brezplačnem testiranju na HIV in svetovanju v skupnosti (izven zdravstvenih ustanov). Število opravljenih testov se iz leta v leto povečuje, na letni ravni ga uporabi okrog 500 različnih uporabnikov.

Nevarnostni dejavniki za okužbo s hivom pri MSM

Maša Velušček o glavnih rezultatih specifične študije Nevarnostni dejavniki za okužbo s hiv pri slovenskih moških, ki imajo spolne odnose z moškimi.

Epidemiološko poročilo o okužbi s hivom

Dr. Irena Klavs iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je predstavila informacije o epidemiološkem spremljanju okužb s HIV. Število posameznikov, ki živijo s hiv, narašča, še posebej v skupini MSM. Dva izziva za prihodnost sta: izboljšati preventivo predvsem med MSM in promovirati zgodnje testiranje med MSM.

Testiranje in diagnostika

O testiranju in diagnostiki je dr. Katja Seme, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo povedala, da je z vidika destigmatizacije zaupno brezplačno testiranje na hiv najbolj priporočljiv način testiranja. Potrebno je vzpostaviti ambulante za obravnavo SPO za MSM ter imenovati referenčni laboratorij za diagnostiko aidsa.

Testiranje in diagnostika

O testiranju in diagnostiki je dr. Katja Seme, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo povedala, da je z vidika destigmatizacije zaupno brezplačno testiranje na hiv najbolj priporočljiv način testiranja. Potrebno je vzpostaviti ambulante za obravnavo SPO za MSM ter imenovati referenčni laboratorij za diagnostiko aidsa.

Strategija na področju prenosa, svetovanja in zdravljenja hiv/aidsa

Dr. Janez Tomažič, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana je izpostavil, da je treba osebo, ki živi s hiv, zdraviti takoj. Zelo pomembna je preventiva ter zgodnje testiranje na hiv in SPO, saj se je izkazalo, da je imela tretjina bolnikov, ki so odkrili hiv, hkrati tudi sifilis.

Omejevanje stigmatizacije in diskriminacije – pogled civilne družbe

Mag. Miran Šolinc iz Društva ŠKUC je predstavil dosedanje aktivnosti društva in izpostavil nekaj pozitivnih točk dosedanje strategije. Spregovoril je tudi o izzivih, ki še ostajajo (morebitna uvedba preventivne terapije - PrEP in hitrih testov).

Omejevanje stigmatizacije – projekt Pamet v roke, kondom na glavo

Iztok Konc iz Društva DIH je predstavil projekt Pamet v roke, kondom na glavo ter ozaveščanje in informiranje na terenu.

Omejevanje stigmatizacije in diskriminacije v okviru Strategije preprečevanja in obvladovanja okužbe s hivom/aidsom

Stališče DIC Legebitre do dosedanje Strategije je predstavil Miha Lobnik. Podal je splošne pripombe o nujnosti zapisa ustreznih kazalnikov in ciljev v novo Strategijo. Poudaril je, da naj jezik nove Strategije ne vsebuje izrazov, ki producirajo stigmo in prikrito diskriminacijo. Nevladne organizacije si želijo biti še bolj vključene v preventivo in ozaveščanju o prenosu hiv/aids, kar pomeni tudi načrtovanje dodatnih sredstev za permanentno izvedbo projektov, ki to omogočajo. V sklopu vsebinskega dela pripomb je potrebno zagotoviti nediskriminatorno oskrbo oseb, ki živijo s hiv, v zdravstvenih in drugih ustanovah. Nujno je potrebno tudi zagotoviti nediskriminatorno zobozdravstveno oskrbo osebam s HIV.

Zaključki strokovne razprave o uspehih in izzivih na področju preventive hiv v Sloveniji v obdobju 2010- 2015, navezava na Strategijo preprečevanja in obvladovanja okužbe s hivom/aidsom

Dr. Janez Tomažič je v zaključnem delu strnil poudarke posveta. Ključna je preventiva, na katero pa vpliva več različnih dejavnikov: individualni dejavniki, promocija varne spolne odnose, dostopnost do testiranja na SPO za MSM, chemsex, uvedba PrEP ter socialni dejavniki, ki temeljijo na medsebojnih odnosih, ki pa bistveno vplivajo na vedenje posameznika. V Strategiji in na splošno je potrebno zagotoviti nediskriminatorno dikcijo, ki ne stigmatizira in vzpostavlja predsodkov, vseeno pa prinaša jasno sporočilo in ozavešča. V Strategijo naj se vključijo na posvetu predstavljene raziskave.

Primarna preventiva in zgodnejše odkrivanje okužbe s hiv na različnih področjih

Primarna preventiva

Evita Leskovšek, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Izpostavila je preprečevanje prenosa HIV s spolnimi odnosi, preprečevanje prenosa s krvjo ter preprečevanje prenosa z matere na otroka. Izvajajo se različni programi izobraževanja mladih o zdravi spolnosti, ozaveščanja o tveganjih in informiranje z različnimi komunikacijskimi orodji.

Primarna preventiva in zgodnejše odkrivanje okužbe s hivom v ambulanti družinske medicine

Dr. Nena Kopčavar Guček, Združenje družinskih zdravnikov
Možnosti odkrivanja okužbe s HIV v okolju družinske medicine obstaja. Pomembno je sproščeno poročanje pacienta, saj je pri tem veliko ovir (strah, sram, nezaupanje, posploševanje negativnih izkušenj z zdravstvenim sistemom; neprimerno teoretično znanje, nepoznavanje možnosti testiranja, raznolikost stališč).

Primarna preventiva in zgodnejše odkrivanje okužbe s hivom – ukrepi za preprečevanje nalezljivih bolezni zaradi uporabe prepovednih drog

Dr. Jože Hren, Ministrstvo za zdravje
Predstavil je ukrepe za preprečevanje uporabe prepovedanih drog, saj je zloraba psihoaktivnih snovi javno zdravstveni problem, ki vpliva na pojavnost različnih bolezni in okužb, med njimi tudi prenosa HIV.

Primarna preventiva in zgodnejše odkrivanje okužbe s hiv – Strategija preprečevanja in obvladovanja okužbe s hiv v zavodih za prestajanje kazni zapora

Eva Salecl - Božič, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Ministrstvo za pravosodje
V okviru organizacije zdravstvenega varstva v zavodih za prestajanje kazni zapora je potrebno zagotoviti permanentna predavanja o tveganih vedenjih in prenosljivih boleznih, zagotoviti samostojne ambulante za zdravljenje odvisnosti ter možnost brezplačnega cepljenja proti hepatitisu B za vse zaprte osebe.

Vloga medicinskih sester in tehnikov

Pomen medicinskih sester in tehnikov – uvodni nagovor

Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje pri Ministrstvu za zdravje je izpostavila, da to področje potrebuje več podpore in strukturirane finančne podpore. Današnje izobraževanje je del tega projekta in delo medicinskih sester in tehnikov je izrednega pomena.

Področje hiv preventive v LGBT-skupnosti 2015

Miha Lobnik, sociolog in ustanovitelj Društva informacijski center Legebitra, je povedal, da so od februarja 2015 pa do konca oktobra 2015 v društvenih prostorih izvedli 278 testov, na terenu in v klubih pa 161 testov. Skupno torej 439 testov na hiv in spolno prenosljive okužbe. V okviru svetovanj o hiv in spolno prenosljivih okužbah so od začetka projekta pa do konca oktobra 2015 izvedli več kot 500 ur spletnih pogovorov ter svetovali 170 uporabnikom na MSM portalih. Opravili so 24 osebnih in 39 telefonskih svetovanj, 35 svetovanj po elektronski pošti ter 17 svetovanj na mobilnih aplikacijah. Ustanovljene so bile podporno-svetovalne skupine za osebe, ki živijo s hivom. Redna srečanja se vrstijo v varnih prostorih partnerskih organizacij.

Razprava na temo vloge medicinskih sester in zdravstvenih delavcev pri zdravstveni oskrbi oseb, ki živijo s hivom

Sledila je razprava o sodobni vlogi medicinskih sester in tehnikov pri preventivi, zdravljenju in podpori oseb, ki živijo s hivom, kjer so sodelovali: Jolanda Munih, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana; Đurđa Sima, predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana; Darinka Klemenc, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov in Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, Ministrstvo za zdravje. V razpravi je bila posebna pozornost namenjena možnostih ustreznega izobraževanja medicinskega osebja, prenosu znanja skozi delovne procese, možnostih specializacije in pridobivanja specialnih znanj ter vprašanje širitev kompetenc medicinskih sester in tehnikov.

Vloga medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov pri oskrbi oseb, ki živijo s hivom

Vera Grbec Simončič, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana je povedala, da je bil leta 1986 na Kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja sprejet prvi bolnik, okužen z virusom HIV. Od takrat do danes so se razmere precej spremenile. Stik z okuženimi in njihovimi svojci so del vsakdana, ki vključuje strokovno in vestno izvajanje zdravstvene nege osebam, ki živijo s hivom. Na profesionalno obravnavo ne sme vplivati osebno nestrinjanje z načinom življenja posameznika in hiv okužba, istospolna usmerjenost, odvisnost od nedovoljenih substanc, brezdomstvo … Izpostavila je vlogo medicinskih sester in tehnikov pri ambulantni obravnavi pacienta, predstavila osnovne dejavnosti in posebnosti ter vlogo pri bolnišnični obravnavi pacienta.

Analiza učinkovitosti institucionalnih in nevladnih sistemov psiho-socialne podpore osebam, ki živijo s hivom, in skupinam MSM v Ljubljani

Program Buddy

Bojan Cigan, DIC Legebitra

Psihosocialna podpora osebam s hiv in njihovim družinam na Hrvaškem včeraj – danes – jutri

Tomislav Varušić

Skupina za samopomoč hiv pozitivnih gejev – Plushivisti

mag. Miran Šolinc

Analiza sistemov psihološke podpore pri hivu

Razprava

Kako okrepiti sisteme psiho-socialne podpore osebam, ki živijo s hivom?

Okrogla miza

Analiza učinkovitosti institucionalnih in nevladnih sistemov psiho-socialne podpore osebam, ki živijo s hivom, in skupinam MSM v Ljubljani

Okužba s hivom v Sloveniji – podatki epidemiološkega spremljanja

DR. Irena Klavs

Pregled hiv/aids preventivnih aktivnosti 1990–2015

Evita Leskovšek

30 let organizirane hiv preventive nevladnih organizacij

mag. Miran Šolinc

Mejniki presejalnega testiranja krvodajalcev na hiv

Snežana Levičnik-Stezinar

Pogled nazaj

Dr. Janez Tomažič

Novi izzivi

Dr. Janez Tomažič

Razprava z gosti strokovnega posveta ob Svetovnem dnevu aidsa

Pogovor s pionirji soočenja z aidsem v Sloveniji